IT NEWS » การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่ Thailand 4.0

การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่ Thailand 4.0

2 April 2018
164   0

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่ Thailand 4.0” โดย นางอาทิตยา สุธาธรรม รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่ Thailand 4.0” ในโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รุ่นที่ 1

โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน


รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.