IT NEWS » กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ

8 February 2018
179   0

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งส่งเสริมสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สร้างประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถิติจังหวัดจันทบุรี ว่า หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเรื่องทุเรียน ลำไย มังคุด มันสำปะหลัง กุ้ง อัญมณีและเครื่องประดับ การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และป่าชายเลน ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นกรรมการ


โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการชุดข้อมูลกลางที่ได้จากนโยบายที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ชุดข้อมูลเรื่องข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงาน สำหรับภาคเอกชน และประชาชน ได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจที่สนใจและกิจกรรมอื่นๆ

 

ทั้งนี้ ในปี 2561 จะมีการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด โดยจะมีการพัฒนาชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งชุดข้อมูลที่ได้จาก Big Data ซึ่งการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด จะเน้นให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ
หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.