IT NEWS » สมาคมเพื่อนชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษา ดัน 4 โครงการ สู่การพัฒนาบ้านเกิด

สมาคมเพื่อนชุมชนสร้างโอกาสทางการศึกษา ดัน 4 โครงการ สู่การพัฒนาบ้านเกิด

1 March 2019
68   0

“การศึกษา” เป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้ให้ความสำคัญ เพราะสมาคมเพื่อนชุมชนตระหนักเสมอว่า การศึกษาที่ดีจะเป็นการวางรากฐานที่ดีตั้งแต่แรกเริ่ม
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะสานต่อการเติบโตในท้องถิ่นของตนจากรุ่นสู่รุ่น แต่ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยเผชิญคือความเหลื่อมล้ำทางโอกาสและรายได้ ซึ่งผลักดันให้คนรุ่นใหม่เลือกที่จะย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ที่มีโอกาสก้าวหน้าทางการงานที่มากกว่า ทำให้ชุมชนต่างจังหวัดขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเข้ามาต่อยอดการพัฒนา
นายวริทธิ์ นามวงษ์ อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ สนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชาที่จะช่วยต่อยอดหรือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ ด้วยความคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษา บุคลากรเหล่านี้จะนำความรู้ที่ร่ำเรียนมากลับมาพัฒนาชุมชนของตน จึงเป็นที่มาของโครงการทางการศึกษาทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ เป็นโครงการที่เชิญติวเตอร์ระดับประเทศ มาให้ความรู้ ทบทวนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้น้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาให้เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ๆ ได้ตามที่หวังไว้ ปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 15,000 คน จาก 24 โรงเรียน 
2. โครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ (ค่าย V-Camp) เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสายอาชีพ ผ่านวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้และให้ประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพสู่น้อง ๆ นักเรียนมัธยมต้นประจำท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมาบข่า โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด 
3. โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชน โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง ในการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อประจำโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ปัจจุบันมีเยาวชนที่ได้รับทุน ฯ แล้ว 6 รุ่น รวมทั้งหมด 440 ทุน
4. โครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน เป็นโครงการที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาใน จ.ระยอง ที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ ใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์ ปัจจุบันมีการมอบทุนการศึกษาแล้วทั้งหมด 213 ทุน รวมตลอด 8 ปี มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท
มารู้จักกับอีกหนึ่งดอกผลที่เกิดจากโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาของสมาคมเพื่อนชุมชน ที่เข้าไปเสริมเติมเต็มด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน จ.ระยอง เพื่อให้ดอกผลเหล่านั้นกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้ท้องถิ่นต่อไป   
 
คุณครูอุษา เหง้าเทศ ดอกผลที่เกิดจากสมาคมเพื่อนชุมชนในโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ระยอง ซึ่งได้รับโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ในคณะศึกษาศาสตร์และเป็นหนึ่งในสี่สาขาวิชาที่ทางสมาคมเพื่อนชุมชน ยื่นมือเข้าสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
 
คุณครูอุษา เหง้าเทศ กล่าวว่า ตนเป็นนักเรียนทุนปริญญาตรีฯ รุ่น 3 จากโครงการทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชน โดยขณะนั้นตนกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเธอได้รับทุนฯต่อเนื่อง เป็นเวลา 4 ปี จนสำเร็จการศึกษา ก่อนที่จะสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการครู ทุนดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าแตกต่างจากทุนทั่วไป ยิ่งทำให้ตนสามารถทำงานและพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ เพราะไม่มีภาระในการใช้ทุนเมื่อเรียนจบ ปัจจุบันเป็นครูประจำภาควิชาภาษาไทย อยู่ที่โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จ.ระยอง 
คุณครูอุษา เหง้าเทศ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจากเยาวชนอีกหลายคน ที่ได้รับโอกาสจากสมาคมเพื่อนชุมชน จนสามารถเดินทางสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ถึงเวลาล่วงเลยผ่านไปเธอยังคงจดจำไม่เคยลืม ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากความมานะพากเพียรของตัวเองแล้ว สมาคมเพื่อนชุมชนนับเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเสริมเติมเต็ม จนทำให้เธอมีวันนี้………….
 
“โครงการทางการศึกษาทุกโครงการ ตลอด 8 ปี ของสมาคมเพื่อนชุมชน ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่ของสมาคมเพื่อนชุมชนในการพัฒนาจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน โดยหวังให้เยาวชนที่ได้รับโอกาส สามารถรับรู้ถึงคุณค่าและมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาจังหวัดของตน พร้อมสร้างสังคมที่ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและมีความสุข” นายวริทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย 


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.