เน็ตประชารัฐ » กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

10 March 2018
224   0

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานภายหลังติดตั้งโครงข่าย “เน็ตประชารัฐ” พบว่าประชาชนในพื้นที่พึงพอใจและใช้ประโยชน์จริง มีผู้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตกว่า 2.7 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยทำงานใช้ค้นหาข้อมูลในกูเกิลเป็นหลัก ชี้ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามภายหลังการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ “เน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการและจากข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งสิ้น 2.7 ล้านคน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน คือ เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐานทั่วไป โดยมีการเข้าถึงกูเกิลและเฟชบุ๊กมากที่สุด สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในสร้างโอกาส สร้างรายได้ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม

 โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการต่อยอดสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐสำหรับประชาชน อาทิ จัดทำโครงการอบรมการพัฒนาวิทยากรแกนนำให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 1,000 คน ซึ่งได้จัดการอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และได้มีการต่อยอดสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้ผู้นำชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า 100,000 คน เพื่อให้สามารถไปสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้งานเน็ตประชารัฐต่อคนในชุมชนของตนเองอีกไม่น้อยกว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศต่อไป

 โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) ในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย การออกแบบและติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Distribution Network : ODN) จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload) และการจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย “Wi-Fi เพื่อประชาชน” โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)

อย่างไรก็ตามหากบางช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้งานเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทำให้ความเร็วของสัญญาณลดลง ซึ่งเป็นปกติเมื่อเกิดการกระจายสัญญาณไปยังการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้อมกัน

ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองการใช้งานของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวมต่อไป


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.