KhunLook (App คุณลูก ติดตามพัฒนาการลูกน้อย)  โดยคุณลูกเป็นแอพ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็ก โดยเน้นให้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเลี้ยงดู ได้แก่ผู้ปกครอง สามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข เป็นเครื่องมือที่สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่ควรต้องติดตาม เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า...