รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล”โดยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

โดยการลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการด้านข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความปลอดภัยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาในระบบสุขภาพของประเทศร่วมกันได้ อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบการจัดการความรู้สุขภาพที่ช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาวะได้ด้วยตนเอง ด้วยการสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy) ซึ่งจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนและที่สำคัญยังเป็นการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้มาตรการสำคัญในระยะเริ่มต้น ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ทั้งนี้ พิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560
การเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลhttps://i0.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Health-Literacy.jpg?fit=680%2C453https://i0.wp.com/www.dailytech.in.th/wp-content/uploads/2017/01/Health-Literacy.jpg?resize=150%2C150adminICT NewsIT NewsHealth Literacy,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,กระทรวงสาธารณสุข,การสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล,การเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล,ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ,นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์,นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล”โดยนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การดำเนินการเพิ่มคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยการลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการด้านข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความปลอดภัยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาในระบบสุขภาพของประเทศร่วมกันได้ อีกทั้งเพื่อให้เกิดระบบการจัดการความรู้สุขภาพที่ช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาวะได้ด้วยตนเอง ด้วยการสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Health Literacy) ซึ่งจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน และที่สำคัญยังเป็นการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้มาตรการสำคัญในระยะเริ่มต้น ได้แก่ การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ทั้งนี้ พิธีลงนามฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ...