ข่าวประชาสัมพันธ์ » ลงทะเบียนเข้างานฟรี! Thailand Cybersecurity Week 2017

ลงทะเบียนเข้างานฟรี! Thailand Cybersecurity Week 2017

14 June 2017
248   0

Cybersecurity for All: Cybersecurity เพื่อทุกคน – Thailand Cybersecurity Week 2017 “Cybersecurity for All: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน” เป็นงานที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้าน Cybersecurity ในทุกระดับ ให้มีความตื่นตัวและมีความตระหนักถึงปัญหาภัยร้ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์ การหลอกลวง การใช้โปรแกรมชั่วร้ายโจมตี การแฝงตัวขโมยข้อมูลสำคัญ หรือสอดแนมในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โมบาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ความเสียหาย แต่ถ้าทุกคนต่างก็ตระหนักและรู้เท่าทัน การดูแล Cybersecurity ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถดูแลตัวเอง ช่วยเหลือกัน และดูแลคนใกล้ตัวได้

ลงทะเบียนเข้างานฟรีที่

https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Cybersecurity-Week-2017

“พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้างานทุกท่าน รับฟรี! กระเป๋าผ้า มาหิ้วเท่ ๆ ที่งานได้เลย”

“Cybersecurity for All” 

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรม e-Commerce ต้องมีความเชื่อมั่นและปลอดภัยเมื่อชำระเงินทางออนไลน์ หรือเมื่อติดต่อกับหน่วยงานของรัฐทางออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านมือถือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านการใช้แอปพลิเคชันใด ๆ ช่องทางต่าง ๆ ที่เราใช้ และงานเพื่อ Go Online นั้น ต้องมีความมั่นคงปลอดภัย หรือเรียกว่า มี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัยสูงสุด ที่จะทำให้เรามั่นใจ

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่ง หรือเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็น “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อทุกคน” และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันดูแล Cybersecurity ให้กับประเทศของเรา

Critical Infrastructure Protection for Our People
สร้างแนวทางการทำงานเพื่อปกป้อง Critical Infrastructure Protection ร่วมกัน Critical Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบพลังงาน ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณสุข ระบบโรงพยาบาล ระบบการชำระเงิน ระบบธนาคาร ระบบตลาดหลักทรัพย์ หรือระบบงานด้านยุติธรรม หากระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเหล่านี้ไม่ปลอดภัย หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล จะมีแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยง หรือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศ ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Secure Coding, Opportunity for Startup
สนับสนุนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน “Secure Coding” อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสกับกลุ่ม Startup ทางด้าน Cybersecurity เพื่อส่งเสริมกลุ่มธุรกิจ Startup ที่มีความรู้ความสามารถทางการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างปลอดภัย Secure Coding ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมการขาย รวมถึงการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

Computer Crime, Privacy & Online Consumer Protection
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ในกรณีของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ทางด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

Capacity Building
การพัฒนาบุคลากรทางด้าน Cybersecurity ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 4.0 ตามแนวนโยบายที่ต้องเน้นทั้งในด้านปริมาณบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จริยธรรม และคุณภาพ ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและบุคคลในสายอาชีพต่าง ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เช่น Red Team และ Blue Team และประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ การประชุมที่สำคัญ ในต่างประเทศ ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการ

Cybersecurity Strategy & Policy
ยุทธศาสตร์ของประเทศ และนโยบายทางด้าน Cybersecurity ของแต่ละองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การติดตามดูแลหน่วยงานที่มีส่วนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ให้มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในลำดับต้น ๆ ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื้อหาของนโยบายที่เหมาะสมกับความพร้อมของหน่วยงานที่แตกต่างกัน การหาข้อสรุปเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้า ความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ เพื่อสอดรับกับแผนปฏิบัติการ แนวทางนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ


Cybersecurity Reward
การมอบรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้าน Cybersecurity ยอดเยี่ยมจาก คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน เกิดความตระหนัก ยกระดับ และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรในการบริหารจัดการเพื่อรับมือภัยคุกคามทางด้าน Cybersecurity สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการมอบรางวัลให้กับบุคคลทั่วไป ในกลุ่มเนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์

Cybersecurity for Top Executive (Invited Only)
การประชุมของคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยข้อสรุปที่ได้จากการจัดงาน และการระดมความเห็นในเรื่องของ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง ขั้นตอนการปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค ความคาดหวัง เป้าหมายของประเทศ และแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตของประเทศไทย

ตารางสัมมนา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Universe 1-2 อาคารเดอะไนน์ ชั้น 12

09:30 – 10:00 Keynote: Cyber Threats in Government
การร่วมกันรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ซิเคียวริตี้จากทั่วโลก องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทำงานประสานสอดรับกัน อย่างไร และแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเพื่อร่วมมือกัน
รับมือต่อต้านภัยคุกคามไซเบอร์ 
Roland Dobbins (Arbor) 
11:00  – 12:00 Cybersecurity Intelligence
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากคนวงในซึ่งเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการข้อมูล
ชั้นความลับทางไซเบอร์ กำจัดพฤติกรรมชั่วร้าย หรือประสงค์ร้ายในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ 
RSA (Gold Sponsor)
13.00 – 14.30 AC Infotech 
(Gold Sponsor)
15.00 – 16:30 Web Security Standards
ขั้นต่ำของมาตรการป้องกันเว็บไซต์จากแฮกเกอร์ 
OWASP Thailand 

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Universe 1-2 อาคารเดอะไนน์ ชั้น 12

09:30 – 10:30 Keynote: Safety Cyber for Kids Digital Quotient 
เชาวน์ทางดิจิทัล สร้างเด็ก ๆ อย่างไร ให้รู้เท่าทันภัยไซเบอร์
LINE (Thailand)
11:00  – 12:00 Keynote: The Rise of the IoT sourced DDoS attacks – A Focus on IoT/Mirai botnet 
Jason Hilling (Arbor)
(Gold Sponsor)
13.00 – 14.15 ความตระหนักทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ระดับ ผู้บริหารองค์กร (Security Awareness for C-Level)
ทําอย่างไรเมื่อผู้บริหารไม่เข้าใจ เสนอโครงการทางด้านซีเคียวริตี้ทีไร ไม่อนุมัติสักทีจะเสนออย่างไร และผู้บริหารต้องมีความรู้อะไรบ้างของ Cybersecurity
14.30 – 15:30 จะหาคนเก่ง ๆ มาทําไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างไรให้เพียงพอกับความต้องการ
ความขาดแคลนของบุคลากรด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของประเทศ กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
มีกลยุทธ์อย่างไรในการหาบุคลากร และสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
15.30-16.30 ถอดรหัสลับ บทเรียนราคาแพงโค้ดลับรหัสร้าย มัลแวร์มารแวร์เรียกค่าไถ่
อาจารย์นักวิจัย ผู้ค้นพบโค้ดลับรหัสร้าย และพัฒนาเครื่องมือหยุดยั้งการระบาดของมัลแวร์ WannaCry ซึ่งได้แพร่กระจายทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เกิดขึ้น และทํางานได้อย่างไร บทวิเคราะห์การแพร่กระจายของมัลแวร์
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ

 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Universe 1-2 อาคารเดอะไนน์ ชั้น 12

09:30 – 10:30 Selected Topic
Bay computing
11.00 – 12.00 Selected Topic
SANS
13.30 – 14.30 การละเมิดลิขสิทธิ์หนังทางออนไลน์ และอนาคตวงการหนังในประเทศไทย 
15.00 – 16:30 เราจะอยู่ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร อาชีพที่หายไป,ภัยไซเบอร์ที่มองไม่เห็น 
วีระ ธีรภัทร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Universe 1-2 อาคารเดอะไนน์ ชั้น 12

09:30 – 10:30 ทำธุรกิจ SME อย่างไรไม่ให้โดน Hack
ทางรอดของ SME เมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่รุมทาร้ายระบบธุรกิจ จากโอกาส
เป็นความเสี่ยงมากมายสาหรับธุรกิจ SME จะมีโอกาส สร้างความเชื่อมั่นหนทางรอด
จากภัยคุกคาม 
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (Tarad.com)
  11.00 – 12:00 Keynote:Bitcoin จากเหรียญสมมุติแห่งโลกดิจิทัล สู่เงินสีเทาจะแทนที่เงินจริงที่จับต้องได้ ได้อย่างไร?
การเงินโลกเปลี่ยนไปเมื่อ BitCoin เหรียญดิจิทัลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับแล้วในหลายประเทศ แต่กลับถูกใช้ในการทาธุรกิจผิดกฎหมายไม่รู้ที่มาที่ไปชัดเจน ประเทศไทยจะมีวิธีจัดการกับ BitCoin อย่างไร? 
(Gold Sponsor) 
13.30 – 14.30 Study Case and How to protect yourself from Cyber Fraud 
Daniel AFCC
15.00 – 16:30 ในยามที่ Ransomware ระบาด ลูกค้าธนาคารจะปลอดภัยได้อย่างไร?
ระบบการเงินล่มไม่เป็นท่า เมื่อถูกท้าทายในวงกว้างจาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry การ
ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของโลก กลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารมีแนวทางสร้าง
ความเชื่อมั่น ในการให้บริการอย่างไรเมื่อเกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้า
พ.ต.อ.นิเวศน์อาภาวศิน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย

 วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม Universe 1-2 อาคารเดอะไนน์ ชั้น 12

09:30 – 10:30 เปิดปูมพลิกแฟ้มคดีการสอบสวน อาชญากรรมที่น่าสนใจ พร้อมแนวทางป้องกัน รู้เท่าทันเหล่ามิจฉาชีพจากด้านมืดของโลกไซเบอร์
พตท.อมรชัย ลีลาขจรจิตร ผู้แทนจากนิติวิทยาศาสตร์
ศรัณ ทองคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ ปท.”
พ.ต.ท.ดรัณ จาดเจริญ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI
11.00 – 12:00 ใช้ของฟรี โดนแอบล้วงข้อมูลจริงหรือไม่?
ของฟรี และดีไม่มีในโลก แอปพลิเคชันฟรี ที่ใช้งาน กันอยู่เก็บข้อมูลเกินความจาเป็นหรือไม่ ถูกนาไปใช้ทาอะไร และเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
13.30 – 14.30 International Cybercrime Ring and Investigation
Mohd Zabri Adil Talib MyCert
15.00 – 16:30 ร้องเรียนออนไลน์ โดน Hack ต้องแจ้งใคร OCC 1212 ช่วยอะไรคุณ
ถูกแฮก ซื้อของไม่ได้ของโดนขโมย loginได้รับของปลอม หาตัวช่วยได้ที่ไหน รู้จักกับ
OCC 1212 ความร่วมมือของ 5 หน่วยงานสาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อขายออนไลน์
แบบครบวงจร
ผู้แทนจากสานักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ลงทะเบียนเข้างานฟรีที่

https://www.zipeventapp.com/e/Thailand-Cybersecurity-Week-2017

“พิเศษ! สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้างานทุกท่าน รับฟรี! กระเป๋าผ้า มาหิ้วเท่ ๆ ที่งานได้เลย”

หลักสูตรการตลาดออนไลน์คอร์สเรียนการตลาด
 Ebook ปัญหายอดฮิต ธุรกิจ SMEs
Ebook เปิดร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊ง !!


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.