E-SPORT » สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย(Thailand e-Sports Federation)

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย(Thailand e-Sports Federation)

25 September 2018
291   0

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (Thailand e-Sports Federation) เป็นองค์กรกีฬาระดับชาติซึ่งมีทำหน้าที่กำกับดูแลอีสปอร์ตในประเทศไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติและสมาพันธ์อีสปอร์ตเอเชีย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตภายในประเทศ

มื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา และนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร มีหนังสือแจ้งมายัง สมาคมไทยอีสปอร์ต (TESA) รับจดทะเบียนจัดตั้ง สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และอนุญาตให้สมาคมใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ท้ายชื่อได้อย่างเป็นทางการ จึงประกาศเปลี่ยนชื่อสมาคมจาก “สมาคมไทยอีสปอร์ต” (Thai E-Sports Association ตัวย่อ TESA) มาเป็น “สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย” (Thailand E-Sports Federation ตัวย่อ TESF)

โดยอยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2556 ในชื่อ สมาคมไทยอีสปอร์ต ซึ่งในขณะนั้นอีสปอร์ตยังไม่ถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์อีสปอร์ตนานาชาติในปีเดียวกัน 


หลังจากนั้นได้มีการส่งนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติทุกปีพร้อมกับการผลักดันให้อีสปอร์ตถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬาเป็นต้นมา จนในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบให้อีสปอร์ตเป็นชนิดกีฬา ที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาในประเทศไทยได้และได้รับการลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันที่ 17 ตุลาคมพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมในปีเดียวกัน

ขั้นต่อการดำเนินการของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารสมาคม

 • นายสันติ โหลทอง นายกสมาคม
 • นายที่รัก บุญปรีชา ปฏิคม
 • นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม
 • นายอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์
 • นายกิติวุฒิ พิมพาหุ อุปนายก
 • นายปัณณวิชญ์ ธนสุวรรณเกษม ฝ่ายต่างประเทศ
 • ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว ฝ่ายวิชาการ
 • นายพีระพล ฉัตรอนันทเวช ฝ่ายส่งเสริมเกมมือถือ
 • นายเกรียงศักดิ์ กาศกระโทก เหรัญญิก
 • นายสักกพล สวาคฆพรรณ นายทะเบียน
 • นายวิรัช อิงคุทานนท์ ฝ่ายด้านกฎหมาย
 • นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เลขาธิการ
 • นายธนา ทุมมานนท์ กรรมการ
 • นายประสพโชค จันทรมงคล กรรมการ

ที่มา – TESATESA


Google+

View My Stats


Social Widgets powered by AB-WebLog.com.