Saturday, 22 February 2020

กทม.มอบส่วนแบ่งค่าปรับ 50% ให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสผ่าน LINE

กทม.มอบส่วนแบ่งค่าปรับ 250 บาท ให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสผ่าน LINE โดยสำนักเทศกิจ กทม. มอบส่วนแบ่งค่าปรับ 250 บาท ให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งพบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ กรณีขับขี่รถบนทางเท้าในเขตธนบุรี นี่ถือเป็นรายแรก หลัง กทม.เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยส่งเบาะแสมาให้เจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

สำหรับระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับ ที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ ผู้แจ้งความนำจับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ครอบคลุมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า การทิ้งขยะในคูคลอง การทิ้งขยะในที่สาธารณะ หาบเร่แผงลอย

โดยตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแรกที่ กทม. เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส พบว่า มีการแอดไลน์ ‘รางวัลนำจับ’ แล้ว 4,356 ราย ในจำนวนนี้ 450 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 10 มีการตอบโต้กลับ แบ่งเป็น การแจ้งข้อมูล เพื่อขอรับรางวัลนำจับ 15 ราย แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการแก้ปัญหา 40 ราย และสอบถามเรื่องอื่นๆ หรือส่งสติ๊กเกอร์ทักทาย 395 ราย โดยการกระทำผิดส่วนใหญ่ คือ ขับรถหรือจอดรถบนทางเท้า

ขั้นตอนการแจ้งผ่าน LINE Application

(1) ถ่ายภาพการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ กรณีขับขี่รถบนทางเท้า

(2) หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้ว เข้าไปในไลน์แอคเคาท์ ‘รางวัลนำจับ’ ส่งรูป และรายละเอียดการกระทำความผิด เช่น วัน เวลา สถานที่ ลักษณะความผิด

(3) ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ทั้งชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ โดยเจ้าหน้าที่จะปกปิดไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลที่ กทม. ได้รับแจ้ง จะมีอายุความ 1 ปี เมื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาจ่ายค่าปรับเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตจะติดต่อไปยังผู้แจ้งเบาะแส เพื่อมารับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง เช่น กรณีจอดรถบนทางเท้า ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หากเจ้าหน้าที่ปรับสูงสุด ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับรางวัลนำจับ 2,500 บาท ซึ่งต้องมารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่สำนักงานเขตแจ้งกลับไป


Google+

View My Stats