Saturday, 25 January 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล

02 Dec 2019
120

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 1/2562 โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) หน่วยงานภายในภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยได้มีตัวแทนจากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน จำนวนมากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการออกแบบระบบสารสนเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติ การรักษาพยาบาลของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


Related posts
Google+

View My Stats