Saturday, 25 January 2020

3 กระทรวง จับมือลงนามการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพแก่สตรี มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดี

30 Nov 2019
99
วันนี้ (29 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยนายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า บทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในด้านการพัฒนาแรงงานและฝึกอาชีพมีความจำเป็นและสำคัญ เนื่องจากในปีหน้าเป็นต้นไปจะมีความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลเป็นจำนวนปีละกว่า 40,000 คน ซึ่งภาคการศึกษาผลิตไม่ทันเพราะต้องใช้เวลา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงต้องพัฒนากำลังคนด้วยวิธี Upskill ยกระดับทักษะของแรงงานเดิมให้ทันสมัย และ Reskill คือพัฒนาคนที่อยู่ในสายแรงงานที่ยังไม่มีทักษะด้านดิจิทัล ให้มีทักษะด้านดิจิทัล
โดยรัฐบาลจะพูดคุยกับภาคเอกชน โรงงาน และบริษัทใหญ่ ๆ ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษาความต้องการบุคลากร สาขาวิชาและอาชีพที่ต้องการ ซึ่งรัฐกำลังประสานงาน ทั้งเติมเต็มความต้องการผู้ใช้แรงงาน ทั้งในกลุ่มผู้พิการ และสตรี ในปัจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนในชีวิต รัฐต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของ ASEAN Hub ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการพัฒนาด้านแรงงาน ใน 4-5 ปีที่ผ่านมา มีการย้ายฐานแรงงานการผลิตของอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเหตุผลสำคัญคือแรงงาน แรงงานจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญของการวางรากฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประเทศไทยยังขาดแรงงานเป็นแสนคน ซึ่งแนวทางการร่วมมือบูรณาการกันระหว่างสามกระทรวงจากสามพรรคทำงานร่วมมือกัน ในการพัฒนาแรงงานนี้เกิดเป็นครั้งแรก จึงแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทำงานโดยเน้นพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เป็นความตั้งใจดีของรัฐมนตรีจากทั้ง 3 กระทรวงที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยจะเดินหน้าด้วยความเชื่อมั่นและความมั่นใจ ด้านนายจุติ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ระหว่าง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันยกระดับการฝึกอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะความชำนาญของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมลงนาม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามภารกิจของตนเอง
อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ กรมการจัดหางานจะช่วยสนับสนุนในการส่งเสริมการมีงานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยการให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การประกอบอาชีพ และการรับงานไปทำที่บ้าน


Related posts
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมร่วมรัฐมนตรีอาเซียน เร่งผลักดันพัฒนา เมืองอัจฉริยะอาเซียน-เกาหลีใต้ ในปี2563
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน บริษัท อินทผลัมภาคตะวันออก จำกัด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 7 จัดโดยสำนักงานข่าว AC NEWS
รมว. กระทรวงดิจิทัลฯ เรียกประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐากถาในงานสัมมนา TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection
Google+

View My Stats