Thursday, 19 September 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ มั่นใจกองทุนดีอีเน้นผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์จริง

06 Nov 2017
369

กระทรวงดิจิทัลฯ มั่นใจกองทุนดีอีเน้นผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์จริง โดยรมว.กระทรวงดิจิทัลฯ มั่นใจการบริหารกองทุนดีอี ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการบริการฯ จะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล เน้น 2 หน้าที่หลัก สนับสนุนและอุดหนุนทุกภาคส่วนในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หรือ “กองทุนดีอี” ขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ

  • 1) ส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัล     เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร และ
  • 2) ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้กองทุนดังกล่าว ยังมีบทบาทในการจัดให้มีบริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มอบหมายให้ดำเนินการ ซึ่งภารกิจทั้งหมดภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลฯ ได้กำหนดแหล่งรายได้ของกองทุนดีอี ให้มาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

  • ส่วนที่ 1 จากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยให้ กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ และ
  • ส่วนที่ 2 เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสำนักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในอัตราร้อยละ 15

สำหรับการบริหารกองทุนให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นรองประธาน ในส่วนของกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการเงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทุนดีอี จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริงต่อไป


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมสมอง เตรียมพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
กระทรวงดิจิทัล ร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น Startup InnoSpace
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ ปอท. เปิด “ปฏิบัติการทลายล้างข่าวปลอม 09.09.2019”
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาในงาน “Innovate Canada-ASEAN”
กระทรวงดิจิทัล ชูแคมเปญ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เน้นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวัน “ต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย” “รวมพลัง อาสาสู้โกง”
Google+

View My Stats