Friday, 6 December 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

21 Nov 2019
94
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานางอังคณา วงษ์ประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม พัฒนา 
และขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดยมีสาระสำคัญของกรอบความร่วมมือกัน 5 ประการ คือ
  • 1) แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เครือข่าย อาสาสมัคร และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับพิพาทมาดำเนินการเพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งและระงับข้อพิพาท
  • 2) ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนา การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประสานดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  • 3) พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ ตามขอบเขตหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้
  • 4) ร่วมมือกันทางวิชาการ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การพัฒนาศักยภาพผู้ไกล่เกลี่ย และหลักสูตรการฝึกอบรม กระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและด้านอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
  • 5) ร่วมมือกัน ติดตาม ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และรายงานผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
กระทรวงดิจิทัลฯ ให้ต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนาม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฮ่องกง
กระทรวงดิจิทัลฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนอินโดนีเซีย พร้อมนำเสนอแนวนโยบายด้านดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ประชุมร่วมรัฐมนตรีอาเซียน เร่งผลักดันพัฒนา เมืองอัจฉริยะอาเซียน-เกาหลีใต้ ในปี2563
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวทีชี้แจงแนวทางการทำงานประสานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ให้กับเครือข่าย
Google+

View My Stats