Wednesday, 27 May 2020

ความแตกต่างระหว่าง On-Premise และ Cloud ERP

สำหรับการทราบถึงความแตกต่างของ On-Premise ERP และ Cloud ERP นั้นช่วยให้องค์กรของคุณสามารถเลือกรูปแบบการให้บริการระบบ ERP ที่เหมาะสมได้ จากบทความครั้งก่อนเราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับรูปแบบของการให้บริการระบบ ERP ทั้ง 2 รูปแบบ กันไปแล้ว

 

สำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นความแตกต่างที่สำคัญของทั้งสองระบบ ซึ่งสามารถสรุปจำแนกออกเป็นปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจได้ตามตารางด้านล่างนี้

  On-Premise ERP Cloud ERP
  • ด้านต้นทุนและงบประมาณ
มีต้นทุนในการเริ่มติดตั้งระบบสูง เพราะจำเป็นต้องลงทุนด้าน Server และ License ซอฟต์แวร์ มีต้นทุนในการเริ่มติดตั้งระบบต่ำกว่า เพราะไม่ต้องลงทุนด้าน Server และ License ซอฟต์แวร์
  • การจัดเก็บข้อมูล
ถูกจัดเก็บบน Server ของลูกค้า ถูกจัดเก็บบน Cloud ของผู้ให้บริการ
  • การอัพเดทระบบ
ในผู้ให้บริการบางรายลูกค้าอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัพเดทระบบ ไม่มีต้นทุนในการอัพเดท เนื่องจากเป็นระบบที่ติดตั้งอยู่บน Server ของผู้ให้บริการ จึงมั่นใจได้ว่าระบบที่ลูกค้าใช้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ
  • การบำรุงรักษาระบบ
ในบางผู้ให้บริการอาจมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบประจำปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ
  • ความเป็นเจ้าของในตัวระบบ
ลูกค้ามีกรรมสิทธิ์ในตัวระบบหรือซฮฟต์แวร์ (ลูกค้าซื้อขาดจากผู้ให้บริการ) ลูกค้าไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวระบบหรือซอฟต์แวร์ (ลูกค้าใช้งานในฐานะผู้ใช้บริการ)
  • ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบ
ซื้อขาดจากผู้ให้บริการและถูกติดตั้งบน Server ของลูกค้าเอง ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน มีค่าใช้บริการรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ใช้งานซึ่งขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ลูกค้าใช้ อาทิเช่น จำนวน users พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
  • การเข้าใช้งาน
สามารถเข้าสู่ระบบได้เฉพาะตอนที่เชื่อมต่อกับ Server ของบริษัทลูกค้าเท่านั้น สามารถเข้าสู่ระบบได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เนตได้

 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า Cloud ERP นั้นมีข้อได้เปรียบในหลาย ๆ ประเด็น ทำให้ในปัจจุบัน ERP ในรูปแบบ Cloud ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากมีต้นทุนในการเริ่มต้นติดตั้งระบบที่ค่อนข้างต่ำ ความยุ่งยากในการเริ่มใช้งานต่ำ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซิฟเวอร์ สามารถปรับตัวในการใช้งานได้ง่าย รวมไปถึงผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต

เปรียบเทียบต้นทุนระบบ ERP ทั้งสองรูปแบบ

ที่มา : https://www.tereb.in.th


Google+

View My Stats