Tuesday, 2 June 2020

“ดีป้า” หนุนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ จ.ชลบุรี ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

28 กุมภาพันธ์ 2563, สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด จังหวัดชลบุรี – ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ร่วมกับดีป้าสาขาภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านปศุสัตว์ (depa Mini Transformation Voucher)” โดยได้รับเกียรติจาก นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี และ นายกฤชสฤษฏ์ ปิดตามาตา ผู้จัดการ สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ให้การต้อนรับ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบธุรกิจด้านปศุสัตว์ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ากับรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในส่วนการผลิต การขายสินค้า การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี IoT sensor เทคโนโลยีบาร์โค้ด และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งภายในงานมี Digital Provider ด้านการเกษตรร่วมออกบูธนิทรรศการ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ กว่า 50 รายให้ความสนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Google+

View My Stats