Wednesday, 27 May 2020

ครม.ไฟเขียว 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ไทย

14 Apr 2019
427

ครม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ไทย มุ่งผลักดันเป็นศูนย์กลางอาเซียนพร้อมลดต้นทุนลง

 

รม.อนุมัติ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เร่งยกระดับประสิทธิภาพ หวังลดต้นทุนการขนส่งเหลือ 12%  พร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน และก้าวไปสู่ e-Logistics อย่างสมบูรณ์

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (2560-2564) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เสนอ เพื่อสนับสนุนให้ไทย เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในอาเซียน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ และช่วยลดต้นทุนในการขนส่งจาก 14% ให้เหลือ 12% 

 

ทั้งนี้ สำหรับร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายคือ การเป็นชาติการค้าและบริการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2579 โดยแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโลจิสติกส์นั้นได้กำหนดกรอบการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ

 

(1) ระยะ 1-5 ปี เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2) ระยะ 5-10 ปี เร่งผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค เชื่อมโยงการประกอบธุรกรรมทางการค้ารูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สู่การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) อย่างสมบูรณ์ ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทั้งด้านโครงสร้างและระบบ และ

 (3) ระยะ 20 ปี มุ่งสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการของประเทศไทย ที่ได้กำหนดไว้ในทิศทางและตำแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้บนเวทีโลก สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของตนเอง

 

สำหรับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้จะประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้ได้ในระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า และระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าในกลุ่ม CLMV และจีน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะเร่งผลิตกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และระบบติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

ที่มา : https://businesslinx.globallinker.com/


Google+

View My Stats