Wednesday, 27 May 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ หนุนสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ

08 Feb 2018
400

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เร่งส่งเสริมสถิติจังหวัดทั่วประเทศ สร้างศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สร้างประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถิติจังหวัดจันทบุรี ว่า หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลเรื่องทุเรียน ลำไย มังคุด มันสำปะหลัง กุ้ง อัญมณีและเครื่องประดับ การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และป่าชายเลน ผ่านกลไกคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นกรรมการ

โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการชุดข้อมูลกลางที่ได้จากนโยบายที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ชุดข้อมูลเรื่องข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบาย วางแผน และบริหารงาน สำหรับภาคเอกชน และประชาชน ได้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจที่สนใจและกิจกรรมอื่นๆ

 

ทั้งนี้ ในปี 2561 จะมีการดำเนินการเพื่อให้สำนักงานสถิติจังหวัดทุกจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด โดยจะมีการพัฒนาชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบด้วย ชุดข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด ชุดข้อมูลอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งชุดข้อมูลที่ได้จาก Big Data ซึ่งการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด จะเน้นให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติ ได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากการบริหารของรัฐที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats