Wednesday, 20 November 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี

24 Jun 2019
101

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานวางพานพุ่มพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี

พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมงาน ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดตัว “น้องสายฟ้า” มาสคอต สัญลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สะท้อนถึงความเฉียบแหลม ฉับไว ระวังภัยตลอดเวลา โดย “น้องสายฟ้า” จะเป็นสื่อแจ้งเตือนภัยจากสภาพอากาศเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย โดยบทบาทภารกิจ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน ของทุกปี


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์จาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด มาให้ความรู้สู่ การเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
กระทรวงดิจิทัลฯ กระชับความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐากถาในงานสัมมนา TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection
กระทรวงดิจิทัลฯ หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เน้นความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยี 5G
กระทรวงดิจิทัลฯ ชูบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รองรับข้อกำหนดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA Privacy for All
Google+

View My Stats