Saturday, 25 January 2020

หลักการตั้งชื่อโดเมน(Domain Name)

04 Dec 2019
90

เมื่อคุณต้องการมีเว็บไซต์ สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดคือ จะตั้งชื่อเว็บว่าอะไรดีล่ะ หรือคิดชื่อมาหลายๆ ชื่อแล้วเลือกไม่ถูกว่าจะตั้งชื่อไหนดี ลองเอาหลักการตั้งชื่อโดเมนนี้ไปช่วย อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่า ชื่อโดเมน คือชื่อเว็บไซต์ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและการนำไปใช้งาน แต่นอกจากจุดประสงค์เพื่อให้จำง่ายแล้ว ชื่อโดเมนยังสามารถทำให้คุณเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นจากการ Search โดยใช้ Search Engine ได้ด้วย

วิธีตั้งชื่อโดเมน และหลักการตั้งชื่อโดเมน มีดังนี้

1. ชื่อโดเมนควรสั้น ได้ความหมาย จดจำง่าย นอกจากนี้ถ้าให้มี keyword อยู่ในชื่อโดเมนด้วย จะทำให้ค้นเจอเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. นอกจากสั้นแล้ว ควรใช้คำสะกดง่าย จะได้ไม่สับสนในการจำชื่อเว็บไซต์ และเมื่อมีการพูดถึงชื่อเว็บไซต์ของคุณ ก็สามารถพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องเลย

3. หากเป็นบริษัทห้างร้าน  ควรใช้ชื่อโดเมนเป็นชื่อเดียวกับบริษัท หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

4. ชื่อเว็บไซต์ ควรสื่อถึงบริการ หรือจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ค่ะ จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่ต้องการเข้าถึงบริการ และจุดประสงค์ของเว็บไซต์นั้นจริงๆ นอกจากนี้ ยังทำให้ง่ายต่อการจดจำ เมื่อนึกถึงบริการใดบริการหนึ่ง แน่นอนว่าต้องนึกถึงเว็บไซต์ที่มีชื่อการบริการนั้นขึ้นมาด้วยค่ะ เช่น เว็บไซต์ข่าว ให้มีคำว่า news อยู่ด้วย

5. หากชื่อโดเมนยาว ต้องเป็นคำที่สะกดง่าย มีความหมาย สื่อถึงเว็บไซต์ได้ตรงตัวค่ะ

6. หลีกเลี่ยงการใช้ ขีดกลาง (-) ในชื่อโดเมน ยกเว้นในกรณีที่ชื่ออาจทำให้อ่านชื่อโดเมนได้สับสนเพราะเวลาเรียกคนพูดถึงจะไม่พูดถึงขีดกลางด้วย

7. หากจะใช้ชื่อที่ไม่มีความหมายตั้งชื่อเว็บไซต์ ขอให้เป็นคำที่จำง่าย สะดุดหู เพราะจะง่ายต่อการจดจำ และถ้าบริการของเว็บไซต์เป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าชม ก็จะทำให้มีขาประจำของเว็บไซต์ได้ไม่ยากค่ะ

ข้อดีของ หลักการตั้งชื่อโดเมน ที่มีคุณภาพ

  • ทำให้ลูกค้าของคุณนั้นจดจำ โดเมนและเว็บไซต์ ของท่านได้ง่าย จึงทำให้ลูกค้าของคุณเข้ามาดูเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น และสามารถเพิ่มยอดขายของคุณได้อีก

เว็บโฮสติ้ง(Web Hosting)คืออะไร? มาดูกัน : https://wp.me/p4Xk2F-ae2


Google+

View My Stats