Monday, 25 May 2020

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ-จัดอบรมการใช้งานระบบ-e-Office-แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

30 Nov 2019
154

วันนี้ (29 พ.ย. 62) นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมการใช้งานระบบ e-Office ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบ e-Office ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการใช้งานขึ้นมาใหม่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


Google+

View My Stats