Friday, 20 September 2019

กระทรวงดิจิทัล ชูแคมเปญ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เน้นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย

09 Sep 2019
66

กระทรวงดิจิทัลชูแคมเปญ “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เน้นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย

โดยนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ร่วมแถลงการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา ในประเด็น “อุตุฯ ยุคใหม่ ไม่ใช่ธรรมดา” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา

โดยเปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยานั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สังคม และประชาชนโดยการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ เตือนภัยธรรมชาติด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวย้ำอีกว่า ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีความสำคัญยิ่งต่อการเตือนภัย มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบริหารจัดการภัยธรรมชาติในสภาวะอากาศต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มีระบบบูรณาการความร่วมมือในการเตือนภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

ในฐานะผู้บริหารของกระทรวงดีอีก็พร้อมให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ ส่งเสริมการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่อุตุนิยมวิทยา 4.0 ได้อย่างมั่นใจกรมอุตุนิยมวิทยา


Google+

View My Stats