Wednesday, 18 September 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เร่งสร้างความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ จ.จันทบุรี หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐ เร่งสร้างความรู้การใช้สื่อดิจิทัล ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่บ้านคลองน้ำเป็น อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ หนุนวิทยากรแกนนำเน็ตประชารัฐเร่งให้ความรู้ผู้นำชุมชน พร้อมผลักดันคนในพื้นที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมอย่างบูรณาการ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในการเดินทางตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ บ้านคลองน้ำเป็น อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ เน็ตประชารัฐ ได้ขยายการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 1,554 หมู่บ้าน ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี 221 หมู่บ้าน ฉะเชิงเทรา 289 หมู่บ้าน ชลบุรี 26 หมู่บ้าน ตราด 80 หมู่บ้าน นครนายก 120 หมู่บ้าน ปราจีนบุรี 338 หมู่บ้าน ระยอง 114 หมู่บ้าน และสระแก้ว 366 หมู่บ้าน 

จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความโดดเด่นในด้านเกษตรกรรม ทั้งยังเป็นพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศมากมาย ทั้ง ทุเรียน เงาะ และมังคุด นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งการขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเข้าถึงหมู่บ้านตามโครงการ เน็ตประชารัฐนี้ จะไปสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนและชุมชนในหมู่บ้านสามารถพัฒนาเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาด้านสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาตลอดจนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับการตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐที่บ้านคลองน้ำเป็น ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งศูนย์กำจัดศัตรูพืชชีวพันธ์ ไม่ใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร โดยมีการผลิตสินค้าแปรรูป อาทิ ทุเรียนทอด พริกไทย น้ำผึ้งชันโรง โฮมสเตย์ท่องเที่ยวสวนผลไม้-ผลไม้บุฟเฟ่ และกล้วยตากริมวารี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยังได้นำโครงการ “TOT Young Club เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อวิสาหกิจชุมชน” เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านดิจิทัล นำไปพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยโครงการ TOT Young Club ถือเป็นโครงการที่พัฒนาสร้างเยาวชนในการขับเคลื่อนชุมชน สร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ และความยั่งยืนให้กับคนในชุมชน สร้างต้นกล้าที่ประสานเชื่อมโยงคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลฯ ได้เร่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน โดยวิทยากรแกนนำครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ” กว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ได้จัดอบรมขยายเครือข่ายสู่ผู้นำชุมชนทั้ง 24,700 หมู่บ้าน รวมจำนวน 100,000 คน ภายในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงสู่ประชาชนในหมู่บ้านตนเองอีกไม่น้อยกว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศ ภายในปี 2561 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “เข้าถึง เข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ทั้งภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดแหล่งความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ตลอดจนแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าออกสู่ตลาดระดับโลก และตลาดออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี นำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


Related posts
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.ฉะเชิงเทรา
ฟรี! กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐแล้ว
กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมพลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดกิจกรรม ลดปัญหาขาดแคลน Smart Phone ให้ประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชม ไลน์ ประเทศไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Thailand”
กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่หมู่บ้าน “เน็ตประชารัฐ” พบประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนเข้าใช้ประโยชน์ค้นหาความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน
Google+

View My Stats