Wednesday, 18 September 2019

กระทรวงดิจิทัล เผย “บอร์ดดีอี” เห็นชอบการต่อยอดสร้างประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” มอบ กสทช. จัดสรรงบ USO ให้บริการโซนซี

รมว.ดีอี เผย “บอร์ดดีอี” เห็นชอบการต่อยอดสร้างประโยชน์ “เน็ตประชารัฐ” มอบ กสทช. จัดสรรงบ USO ให้บริการโซนซี

รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เผยการประชุมบอร์ดดีอี ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบการต่อยอดโครงการ “เน็ตประชารัฐ” และการให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access) เพื่อผลักดันให้ประชาชนสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์จากโครงข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง ให้ กสทช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผน USO สำหรับให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนซี ทั้ง 40,432 หมู่บ้าน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ที่กระทรวงดีอีดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จสิ้น 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 รวมถึง การดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในกันยายน 2561

นอกจากนี้ เพื่อเกิดการบูรณาการใช้งานทรัพยากรสื่อสาร และลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการลงทุน รัฐจะเป็นผู้ลงทุนการวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด (Open Access) ตลอดจน ส่งเสริมการแข่งขันตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนการให้บริการปลายทาง (Last Mile) อีกทั้ง ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ 
 สำหรับการต่อยอดเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐสำหรับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 

1) ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่โซนซีที่เหลือจำนวน 15,732 หมู่บ้าน แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 2) สร้างการรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 

ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ จะมีการนำงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐมาดำเนินการ พร้อมทั้งมีมติให้ กสทช. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) มาใช้ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนซี ทั้งหมด 40,423 หมู่บ้าน โดย 

1) ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ เป็นระยะเวลา 5 ปี
2) ดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุมหมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี
3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO NET และศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะกรรมการดีอียังได้รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ ที่ผ่านมา อาทิเช่น ความคืบหน้าการจัดตั้ง บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co) เป็นต้นอีกทั้ง ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาให้ความเห็นงบประมาณรายจ่ายการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้ง มีมติแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกด้วย


Related posts
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.ฉะเชิงเทรา
ฟรี! กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดให้ดาวน์โหลด คู่มือพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐแล้ว
กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ กสทช. จัดประชุม “Good ID” เตรียมพร้อมผลักดันระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในไทย
กระทรวงดิจิทัลฯ ระดมพลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดกิจกรรม ลดปัญหาขาดแคลน Smart Phone ให้ประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ
รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลสมบูรณ์แบบ”
รมว.ดิจิทัลฯ เยี่ยมชม ไลน์ ประเทศไทย พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Digital Thailand”
Google+

View My Stats