Wednesday, 29 January 2020

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “ระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน”

รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “ระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน” ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตปราสาท 104 (ทมอ) จ.สุรินทร์ โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “ระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน” ณ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตปราสาท 104 (ทมอ) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) หน่วยงานในสังกัดฯ ดำเนินการ ซึ่งได้ติดตั้งระบบบริหารร้านค้าปลีก (Point of Sale : POS) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ในการสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการร้านค้าชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ยกระดับการบริหารงานและการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าชุมชนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ส่งเสริมกลไกการสร้างมาตรฐานสำหรับสินค้าชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนผ่านระบบการค้าออนไลน์ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ยังได้สั่งการให้ บจ.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดทำหลักสูตรการใช้งานระบบ POS ในรูปแบบ Video Clip บรรจุไว้ในหัวข้อการอบรมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ

พร้อมให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แนะนำการใช้งานระบบ POS ให้กับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561


Google+

View My Stats