Saturday, 14 December 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดประชุม “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานเปิดประชุม “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1” โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) จัดขึ้น

ซึ่งโครงการเน็ตประชารัฐ ถือเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึง ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐนี้ เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลฯ มีข้อมูลในการติดตาม การประเมินผล

และการวางแผนพัฒนาต่อยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งต้องให้เกิดความยั่งยืน สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้น 5 ครั้ง โดยจะจัดที่ศูนย์กลางในแต่ละภาค คือ ภาคกลาง จัดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก ศูนย์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติ สร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ ยกทัพ พร้อมเยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่สระแก้ว
กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ “เน็ตประชารัฐ” เกิดประโยชน์ทุกด้านต่อชุมชน หนุนกลุ่ม “คนกล้าคืนถิ่น” ใช้เป็นช่องทางสร้างเกษตรกรดิจิทัล
รมว.ดิจิทัลฯ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ใน โอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ “เน็ตประชารัฐ”
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าส่งมอบบริการ “Wifi เพื่อประชาชน”11 หมู่บ้านใน จ.ตรัง
กระทรวงดิจิทัลฯ ย้ำ การประมูลโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐโปร่งใส
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้านำร่องเปิดใช้ “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน”
Google+

View My Stats