Tuesday, 2 June 2020

4 สิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ในปี 2020

การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด โดยการจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสำหรับรูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น

สำหรับ 4 สิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ในปี 2020 มีดังนี้

 

1. Critical knowledge

 • คืออะไร: ความรู้ซึ่งทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรและอุตสาหกรรม แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลัก, บริการ, กระบวนการ, หรือธุรกิจ
 • ทำไมจำเป็น: จะเกิดผลเสียถ้าองค์กรไม่มี critical knowledge คือ กระบวนการทำอย่างไม่ถูกต้อง และลูกค้าไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การจัดการความรู้ต้องมุ่งไปที่ critical knowledge เพื่อทำให้เกิดผลกระทบมากที่สุดต่อธุรกิจ
 • จะได้มาได้อย่างไร: สัมภาษณ์ผู้นำ, ผู้จัดการ จากธุรกิจที่ใช้หรือจะใช้การจัดการความรู้ การทำแผนที่ความรู้ (knowledge mapping) เป็นวิธีที่ดีที่จะได้ critical knowledge

2. Business Value Assessments

 • คืออะไร: คำอธิบายง่ายๆ คือ ปัญหาและโอกาสที่ critical knowledge ทำให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • ทำไมจำเป็น: องค์กรมี critical knowledge หลายแบบ คือ กระบวนการ, วิธีการ, และภารกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับสนับสนุนธุรกิจ  Business value assessments ช่วยให้การจัดการความรู้มุ่งไปที่แบบที่มีผลกระทบมากที่สุด
 • จะได้มาได้อย่างไร: พูดคุยกับคนเดียวกันที่ถามเกี่ยวกับ critical knowledge

3. KM Maturity

 • คืออะไร: สภาพปัจจุบันของ KM maturity ขององค์กรหรือธุรกิจที่ใช้การจัดการความรู้
 • ทำไมจำเป็น: การประเมิน KM maturity ช่วยบอกอะไรที่สามารถทำให้โปรแกรมประสบผลสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว 
 • จะได้มาได้อย่างไร: KM maturity ได้รับการวัดได้ดีที่สุดด้วย objective assessment เช่น APQC’s KM Capability Assessment Tool ซึ่งให้การประเมิน maturity ทั้งหมด, คะแนนสำหรับ 12 KM capabilities, และความสามารถในการเปรียบเทียบคะแนนกับอุตสาหกรรม

4. Document Review and History

 • คืออะไร: การรวบรวมประวัติทั้งหมดขององค์กร และความพยายามในการจัดการความรู้ก่อนหน้านี้ และกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินการในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น
 • ทำไมจำเป็น: ให้บทเรียนที่มีคุณค่า และทำให้แน่ใจว่าความพยายามในการจัดการความรู้เหมาะกับบริบทองค์กร ถ้าการดำเนินการก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความล้มเหลวที่สำคัญ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรับทราบเพื่อจะได้ไม่ทำผิดพลาดซ้ำ
 • จะได้มาได้อย่างไร: สัมภาษณ์ผู้นำอาวุโสเพื่อให้รู้กลยุทธ์ของทั้งบริษัททั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถให้ประวัติทั้งหมดขององค์กรและการจัดการความรู้ นอกจากนี้ควรคุยกับพนักงานที่ทำงานเป็นเวลานานของบริษัท บุคคลเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินการที่ผ่านมา

ที่มา:  Mercy Harper (January 16, 2019). 4 Things You Need for KM Success in 2019. Retrieved July 24, 2019, from https://www.apqc.org/blog/4-things-you-need-km-success-2019

Google+

View My Stats