Saturday, 30 May 2020

5 ประโยชน์ของกระบวนการทางธุรกิจในแบบ Paperless

ประโยชน์ของกระบวนการทางธุรกิจในแบบ Paperless นั้นมีมากมาย วันนี้เราทาง Dailytech จะขอยก 5 ประโยชน์ของกระบวนการทางธุรกิจในแบบ Paperless

สำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำธุรกิจให้กลายเป็นแบบ Paperless อย่างเต็มตัวนั้นได้กลายเป็นแนวทางที่นิยมเป็นอย่างมากในธุรกิจหลากหลายขนาดในปัจจุบัน และมีคุณประโยชน์ด้วยกันหลากหลายประการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ทำให้กระบวนการการทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการทำงานทั้งหมดถูกระบุอยู่ภายในระบบ พร้อมกำหนด Input ของข้อมูลที่ต้องการ และแสดง Output ที่ชัดเจนในการทำงาน

(2) การทำงานทั้งหมดมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเกิดความสับสนกับการจัดการเอกสารในรูปกระดาษ และพร้อมนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ทันที

(3) ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลง  เพราะสามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานภายในองค์กรได้, บังคับใช้ Compliance ได้, ลดโอกาสที่เอกสารจะสูญหายได้ด้วยการสำรองข้อมูลและระบบ

(4) การจัดการเอกสารมีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น การค้นหาเอกสารต่างๆ เพื่อนำไปอ้างอิงหรือทำรายงานสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(5) การติดตามกระบวนการการทำงานภายในองค์กรมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าโครงการใดดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว และเอกสารงานต่างๆ มีเนื้อหาระบุเอาไว้อย่างไร

ทั้งนี้สำหรับ ข้อดีเหล่านี้นอกจากจะช่วยเร่งให้ธุรกิจองค์กรมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นจากการที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว การทำงานแบบ Paperless ก็จะช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรในระยะยาวที่เคยต้องใช้ไปกับการจัดการและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ อีกทั้งยังทำให้องค์กรสามารถต่อยอดธุรกิจไปสู่การเป็น Digital Business ได้อย่างเต็มตัวได้อีกด้วย


Google+

View My Stats