Monday, 25 May 2020

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ-เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ครั้งที่-35-และการประชุม ASEAN Business and Investment Summit ABIS 2019

08 Nov 2019
131

 เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุม ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2019 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดฯ

โดยได้กล่าวเน้นย้ำถึง ความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคีนอกภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ ตลอดจนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัตและทำให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความยินดีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกัน จนเกิดผลสำเร็จในการเปิดศูนย์อาเซียน 7 แห่ง เพื่อรองรับการพัฒนาอาเซียนในมิติด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้น คือ ศูนย์ ASEAN – Japan Cybersecurity Capacity Building Center (AJCCBC) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

                    สำหรับการประชุม ABIS 2019 จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ภายใต้แนวคิด Empowering ASEAN 4.0 ที่ต้องการสำรวจทิศทางและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนไปสู่ ASEAN 4.0 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนวคิดต่างๆ อาทิ การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจภายในอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พร้อมรับมือกับสงครามการค้าโลก รวมถึงการพัฒนากฎระเบียบใหม่ๆ ให้ทันสมัย เพื่อดึงดูดนักลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทักษะใหม่ให้กับแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับภูมิภาคอาเซียน


Google+

View My Stats