Sunday, 31 May 2020

ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี AI Open Cloud Day Thailand 2019

 ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี AI Open Cloud Day Thailand 2019 สัมผัสเทคโนโลยีจริงสำหรับประยุกต์ใช้ในไทย 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 2019

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน AI และ Cloud เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019 เพื่อตอบรับต่อความต้องการของเหล่าธุรกิจไทยในการประยุกต์นำเทคโนโลยี Cloud และ AI มาใช้งานในอุตสาหกรรม Logistics, การศึกษา, คมนาคม, ค้าปลีก, สนามบิน และอื่นๆ โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2019 – 1 กุมภาพันธ์ 2019 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจองช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกเข้าร่วมงานได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

HUAWEI CLOUD AI Open Day | Bangkok, Thailand

วันที่ 28 มกราคม 2019 – 1 กุมภาพันธ์ 2019
สถานที่ 39F Huawei Exhibition Hall, G Tower (39th Floor, North Wing, G Tower Grand Rama 9, No. 9, Rama 9 Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District, Bangkok, Thailand)

Huawei Cloud ขอเชิญทุกท่านร่วมอัปเดตเทคโนโลยีพร้อมบริการ Cloud และ AI ล่าสุดจาก Huawei และเรียนรู้กรณีศึกษาการใช้งานจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเมืองจีน ที่ Huawei Exibition Hall ซึ่งเป็น Showroom ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่มีพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร โดยภายในงานครั้งนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • เจาะลึกเทรนด์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และคำแนะนำสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ
  • แนะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมล่าสุดทางด้าน Cloud และ AI
  • ทดลองใช้งาน Application & Development Platform ล่าสุดจาก Huawei

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ฟรีๆ ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนานี้ได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://varpevent.com/e/2019/huawei/cloud-ai-day/ โดยในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกัน ดังนั้นผู้เข้าร่วมงานจึงสามารถเลือกช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกได้โดยตรงในหน้าลงทะเบียน


Google+

View My Stats