Wednesday, 18 September 2019

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงาน “Biennial BIIA Conference 2017”

21 Oct 2017
415

รมว.ดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงาน “Biennial BIIA Conference 2017” โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การแปลงข้อมูลดิจิทัลมาใช้งาน (Embracing Digitization)” ในงานประชุม “Biennial BIIA (Business Information Industry Association) Conference 2017” ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมข้อมูลเชิงธุรกิจ (BIIA) จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Embracing Digitization” เพื่อการรับมือกับความท้าทายต่างๆ ของการหลอมรวมในระบบนิเวศเครดิต (Credit Ecosystem) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การทำข้อมูลเป็นระบบดิจิทัล การเข้าถึงบริการทางการเงินของผู้บริโภค โดยประเทศไทยพยายามนำนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและสร้างประโยชน์มากมายให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้ต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น สามารถสร้างผลกำไรให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมข้อมูลทางธุรกิจและเครดิต รวมถึงผู้กำหนดนโยบายและผู้ร่างกฎหมายเข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


Google+

View My Stats