Wednesday, 27 May 2020

รมว.ดิจิทัลฯ มอบแนวทางการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แก่สำนักงาน สถิติแห่งชาติ

02 Apr 2018
417

รมว.ดิจิทัลฯ มอบแนวทางการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แก่สำนักงาน สถิติแห่งชาติ

โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 โดยได้มอบหมาย สสช. ให้สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและเผยแพร่ความรู้ออกมาในรูปแบบ Infographic และวีดิทัศน์ในชื่อ “สถิติเพื่อประชาชน”

รวมถึงเพิ่มความสำคัญข้อมูลที่มาจากการดำเนินธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ IoT มาใช้ในการเก็บและวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการสำมะโนและสำรวจ พร้อมสร้างเครื่องมือนำทางหรือชี้แนะ (Guideline) ในการสำรวจเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการผลิตข้อมูลที่ถูกวิธีและถูกต้อง

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องมีแหล่งข้อมูลจริงจุดเดียว (Single Source of Truth) ถ้าข้อมูลเป็นเรื่องเดียวกัน ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนกัน เพื่อผลักดันให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็น “สถิติ 4.0” เพื่อเป็น Intelligent Unit อีกแห่งหนึ่งของประเทศต่อไป


Google+

View My Stats