Wednesday, 27 May 2020

วางผังธุรกิจชีวภาพไทยโตอย่างไรให้ยั่งยืน [Infographic]

11 Jan 2017
1107

ธุรกิจพลังงานชีวภาพมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงไทย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับประเทศ กระแสรักษ์โลกที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยมีมุมมองโอกาสและความท้าทายทางด้านธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานชีวภาพในประเทศ

Biofuel

Biofuel

ซึ่งประกอบด้วย

  • 1) ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และ
  • 3) ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ

ทั้งนี้ อีไอซีประเมินว่าหากภาครัฐยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้การลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวภาพของไทยอยู่ที่ราว 1.8-2.0 แสนล้านบาท ระหว่างปี 2016 ถึงปี 2020


Google+

View My Stats