Saturday, 22 February 2020

Business Intelligence(BI) คืออะไร

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องใช้ระบบ Business Intelligence อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด การหาโอกาสใหม่ๆ และการใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกสามารถช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดและมีความมั่นคงในระยะยาว

Business Intelligence หรือ BI คืออะไร

 • Business intelligence (BI)  คือ ซอฟต์แวร์ที่นำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์  แสดงความสัมพันธ์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  และใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล  ของงานในมุมมองต่างๆ   ตามแต่ละแผนก และสามารถทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธด้านต่างๆ
 • Business intelligence (BI) ประกอบด้วยกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่องค์กรใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยี BI ให้มุมมองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตของการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมากเพื่อช่วยระบุ พัฒนา และสร้างโอกาสทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ

 • ระบบ Business intelligence (BI) มีให้บริการอย่างกว้างขวาง และช่วยให้องค์กรสามารถสร้างแดชบอร์ดและรายงานแสดงข้อมูล และหาคำตอบจากข้อมูลซึ่งจะสามารถทำให้เราเข้าใจกระบวนการและกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

องค์ประกอบของ Business Intelligence

 • ดาต้าแวร์เฮ้าส์ (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องมีการออกแบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการนำข้อมูลมาใช้งาน
 • ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ คลังข้อมูลขนาดเล็กมีการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น เก็บข้อมูลส่วนของการเงิน ส่วนของสินค้าคงคลัง ส่วนของการขาย เป็นต้น ซึ่งทำให้การจัดการข้อมูลการนำเอาข้อมูลไปสร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ต่อง่ายขึ้น
 • การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือ การทำเหมืองข้อมูล คือ การนำคลังข้อมูลหลักมาประมวลผลใหม่ แสดงเฉพาะสิ่งที่สนใจโดยกระบวนการในการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลจะมีสูตรทางธุรกิจ Business Formula (บิสิเนส ฟอร์มูล่า) และเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เป็นแผนภูมิในการตัดสินใจ Decision Trees (ดิซิชัน ที) เป็นต้น
 • การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Operations Research & Numerical Methods)
 • Search & Report (เสิร์ช แอนด์ รีพอร์ต) คือ ระบบสืบค้นและออกรายงานต่างๆ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ (OLAP) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าไป คือ การสืบค้นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเลือกผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของตารางหรือกราฟ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองหลากหลายมิติ Multi-Dimensional (มัลติ-ไดเมนชัน) โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะดูข้อมูลแบบเจาะลึก Drill Down (ดริลดาวน์) ได้ตามต้องการ

วิธีเลือกซอฟต์แวร์ Business Intelligence

 • วิเคราะห์ว่าผู้บริหารทำการตัดสินใจอย่างไร
 • พิจารณาข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ
 • ใส่ใจกับคุณภาพของข้อมูล
 • จัดเตรียมบริบทที่มีอิทธิพลต่อการวัดประสิทธิภาพ
 • กำหนดเมตริกสำหรับการวัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด 

ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ Business Intelligence

 • สามารถวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนสำหรับผู้บริหาร
 • สามารถวิเคราะห์และวางแผนการขาย / การตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจำหน่าย ฯลฯ
 • สามารถวิเคราะห์สินค้าที่ทำกำไร สูงสุด / ขาดทุนต่ำสุด เพื่อการวางแผนงานด้านการตลาด และการผลิต
 • สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า ฯลฯ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน ฯลฯ
 • สามารถระบุปัญหาทางธุรกิจที่ต้องได้รับการแก้ไข
 • สามารถระบุแนวโน้มของตลาด
 • ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ
 • สามารถเร่งและช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • สามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจภายในให้เหมาะสม

สำหรับ BI นั้นสามารถทำนายค่าหรือ Predictive สำหรับข้อมูลขององค์กรได้โดยการการบูรณาการข้อมูล Integration of Data ระหว่างข้อมูลประวัติกับข้อมูลปัจจุบัน ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ Business Intelligence ขั้นสูง เนื่องจากมีธุรกิจจำนวนมากนำผลลัพธ์จากระบบนี้มาใช้ ทำให้พัฒนาเครื่องมือการบริหาร วิเคราะห์ปัจจัย หรือทำนายแนวโน้ม เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด

อย่างไรก็ตาม การใช้ BI อย่างมีค่านั้นสำคัญกว่าการใช้ระบบ องค์กรต้องมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับ BI เพื่อให้มีประสิทธิภาพ BI ไม่ควรถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ควรกำหนดโดยวิธีการทำงานของธุรกิจ


Google+

View My Stats