Sunday, 29 March 2020

FINTECH

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ DEPA นำดิจิทัลสตาร์ทอัพโชว์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพต่อนายกรัฐมนตรี ชี้อำนวยความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมติดปีกวงการสาธารณสุขไทย

05 Feb 2020
4 กุมภาพันธ์ 2563, ทำเนียบรัฐบาล – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำคณะผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดี
Google+

View My Stats