Friday, 3 April 2020

INFORMATION RIGHTS MANAGEMENT

กระทรวงดิจิทัลฯ เผยร่างระเบียบฯ กปช.ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน

26 Sep 2017
กระทรวงดิจิทัลฯ เผยร่างระเบียบฯ กปช. ใช้ปกป้อง-ป้องกัน-รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน               กระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฯ สำหรับใช้ชั่วคราวระหว่างการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ ใ
Google+

View My Stats