Wednesday, 27 May 2020

KNOWLEDGE MANAGEMENT

4 สิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ในปี 2020
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) คืออะไร?
18 เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในการจัดการความรู้(Knowledge Management Tools)
3 องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
7 ขั้นตอนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
7 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Proess) ที่ควรดำเนินการ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คืออะไร?
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม KM Forum ครั้งที่ 11 “ การกู้ชีพด้วย CPR ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Startup เปลี่ยนชีวิต ในงานสัมมนามหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 (OKMD Knowledge Festival)
กระทรวงไอซีที มอบเกียรติบัตรบุคลากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแผน KM 
OKMD ชี้ความรู้ คือ โอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ Knowledge Festival ครั้งที่ 4
Google+

View My Stats