Wednesday, 27 May 2020

ข้อมูลส่วนบุคคลดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย [Infographic]

03 Oct 2016
1907

8 ข้อสำคัญที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ต้องให้ความใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล มีอะไรบ้าง

data-controller

++++++++++++++++++++++++++++++
สามารถดูกิจกรรมต่าง ๆ ของ ICT Law Center
ได้ที่ http://ictlawcenter.etda.or.th/
หรือติดต่อสอบถาม ictlawcenter@etda.or.th


Google+

View My Stats