Tuesday, 2 June 2020

DEPA จับมือ ซอฟต์แวร์พาร์ค ยกระดับบุคลากรของประเทศด้วยมาตรฐานสากลในหลักสูตร CompTIA Cyber Security+

26 Jan 2020
176

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) จัดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล ในหลักสูตร CompTIA Cyber Security+ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21- 24 มกราคม 2563 ณ ARIT อาคารเอสเอ็มสยาม

ทั้งนี้ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวทั้ง 30 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายสาขา ทั้งตำแหน่งผู้บริหาร วิศวกร นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่เครือข่ายและระบบ เจ้าหน้าด้านความปลอดภัย

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเอกชน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญ ที่มีศักยภาพด้านการป้องกันความปลอดภัยด้านไซเบอร์ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศสู่การแข่งขันกับนานาประเทศต่อไป





Google+

View My Stats