Tuesday, 2 June 2020

DGA ร่วมออกนิทรรศการทางวิชาการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ”

25 Sep 2019
144

DGA ร่วมออกนิทรรศการทางวิชาการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA 

ได้นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐซึ่งเป็นบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง แอปพลิเคชัน CITIZENinfo

และระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) หรือเว็บไซต์ภาษีไปไหน? ร่วมออกนิทรรศการทางวิชาการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


Google+

View My Stats