Wednesday, 27 May 2020

DEPA ร่วมพิธีเปิดงาน ปั้น ปรุง เปลี่ยน SMEs ให้ดีพร้อมเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุค ดิจิทัล 5G

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Day: D-Day ปั้น ปรุง เปลี่ยน SMEs ให้ดีพร้อมเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 5G โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของเหล่าบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ไทยกว่า 20 บริษัท

โดยงานที่จัดขึ้นนี้เป็นความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้งผู้ผลิตและให้บริการซอฟต์แวร์ ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจที่เป็นของคนไทย อาทิ ด้านการเงินการบัญชี ด้านบริการการขาย ด้านการบริหารจัดซื้อการบริหารการผลิต และด้านบริการงานขนส่ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ดีป้า ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการเชิญชวนผู้ร่วมงานสมัครเรียนหลักสูตรออนไลน์ depa MOOC ฟรี โดยมีหลักสูตรถึง 6 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรพลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล หลักสูตรสตาร์อัพมุ่งสู่ฝัน หลักสูตร IoT ระบบน้ำอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และยกระดับทักษะของผู้ที่สนใจอีกด้วย

Google+

View My Stats