Thursday, 19 September 2019

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน “Digital Intelligent Nation 2018”

22 Feb 2018
378

รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมงาน “Digital Intelligent Nation 2018” โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมงาน “Digital Intelligent Nation 2018” โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส จัดขึ้น เพื่อประกาศวิสัยทัศน์ และเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ของ “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” (Internet of Things : IoT) มาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว รวมทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์เครื่องใช้ IoT ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเทคโนโลยีจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IoT มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจ

และภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเทคโนโลยี IoT จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ จึงจำเป็นต้องผนึกกำลังกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ หรือในระดับสากล

โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand’s Development Landscape Forward” ด้วย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จีเอ็มเอ็ม ไลฟ์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


Google+

View My Stats