Sunday, 31 May 2020

Digital Transformation คืออะไร

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital transformation คือส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง แต่ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่ยังคงไม่แน่ใจว่าจะเริ่มดำเนินการที่ตรงไหนหรือแม้แต่ Digital transformation แท้จริงแล้วมันคืออะไร

Digital Transformation เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้างกระบวนการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นการนำเทคโนโลยีเข้าทำซ้ำบริการที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงบริการดังกล่าวจาก “สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม” แต่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลง หรือ transform ได้ตลอดเวลา ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานจึงควรมุ่งเน้นไปที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับอนาคต แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แค่สำหรับวิสัยทัศน์นั้นๆ และหัวข้อที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ cloud computing, Internet of Things (IoT), Big Data และ artificial intelligence (AI)

ข้อมูลจาก IDC ได้กล่าวเอาไว้ว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีการแปรรูประบบดิจิทัล – ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการ มีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญในปี 2017 นอกจากนั้น บริษัทวิจัยด้านเทคโนโลยีคาดว่าจะมีการใช้จ่ายเกือบเท่าตัวระหว่างนี้ไป ถึงปี 2021 ในการทำกระบวนการทำให้เป็นดิจิทัล (Digitalization) ทั่วโลกจะเกิน 2.1 ล้านล้านเหรียญ กล่าวโดยสรุปทั้งจากการสำรวจ และเวทีการประชุมระดับโลก ทุกภาคส่วนมีแนวโน้มการลงทุนเพิ่ม และมีการคาดการณ์ให้เห็นว่ามูลค่าของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับทั้งสังคมและอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึง 100 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2025

 

Digital Transformation คืออะไร

Digital Transformation คือ คำที่ตอนนี้ถูกใช้อย่างมากมายในประเทศไทย ซึ่งหมายถึง การมี Asset ที่เป็น Digital ขององค์กร หรือการทำ Product หรือ Channel ที่เป็น Digital ออกมา ไม่ว่าจะตั้งแต่เว็บไซต์จนถึงการทำ Social Media และยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตัวเองโดยใช้ Digital มาเป็นหัวใจในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการในตำแหน่งล่างสุดท้ายที่สุดแล้วองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation นั้นจะไม่มีตำแหน่งที่เป็น Digital specialist หรือใช้คำว่า Digital marketing อีกต่อไปเนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้ได้กลมกลืนเข้าไปกับองค์กรเรียบร้อยแล้ว

Digital Transformation เกิดขึ้นในทุกๆที่ 

 

ในแง่ความเชื่อมโยงของ Digital transformation และ Elements ต่างๆนั้นเราสามารถสรุปได้สั้นๆ ว่าความเป็นดิจิทัลนั้นเข้ามาปรับเปลี่ยนทุกมุมขององค์กรสมัยใหม่

 

  • กระทบในด้านของประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ
  • สินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมใหม่จะเกิดเพิ่มขึ้น
  • กระทบกับช่องทางแบบดั้งเดิมอย่างมาก อีกทั้งยังมี ROI ที่สูงกว่า
  • ระบบ Automation จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการบริการ
  • การเข้าถึงข้อมูลจะมีความแม่นยำและสะดวกมากขึ้น

 

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อาจมีผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมีความแตกต่างกันในหลายๆ ส่วน ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างบางอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการทำ Digital Transformation มาด้วยในหัวข้อถัดไปและจะสังเกตได้ว่า Digital Transformation ในประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการดำเนินการไปในหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้ว ซึ่งหลายๆ อย่างคนไทยก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงธุรกิจต่างๆ ที่มีการนำเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เข้ามาใช้งานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สูงขึ้น


Google+

View My Stats