Sunday, 31 May 2020

DRM นวัตกรรมเพื่อการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงในแบบ Windows Media Audio (WMA)

รูปแบบไฟล์แบบ Windows Media Audio (WMA) เป็นรูปแบบการบีบอัดไฟล์คุณภาพสูงที่มีการบีบอัดในรูปแบบดิจิตอลที่รองรับการเล่นไฟล์แบบสตรีมมิ่งและสามารถดาวโหลดได้จาก          แอพพลิเคชั่นบนพีซีเครื่อง set-top boxes และเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

โดยมีตัวถอดรหัส Windows Media Audio and Video codec และได้รวมเอาเทคโนโลยีการป้องการการละเมิดลิขสิทธิ์ Digital Rights Management (DRM) เอาไว้ด้วย นับว่าเป็นรูปแบบการบีบอัดไฟล์ที่ให้คุณภาพเสียงที่ดี สนับสนุนเครื่องเล่น หลายชนิด รองรับการเล่นเครื่องเล่นในหลายๆแพลตฟอร์ม

โดยรูปแบบของ             Windows Media Audio นี้ได้รับการพัฒนามาจาก ความพยายามของไมโครซอฟต์ในการจัดการ          ทุกอย่างเกี่ยวกับเพลง ให้คุณสร้างเพลง ส่งเพลง และเล่นเพลงในแบบสตรีมมิ่งโดย ค่าลิขสิทธิ์          ของเพลงผ่านโปรแกรมในกลุ่มของ Windows Media Player สำหรับเทคโนโลยีด้านการบีบอัดแบบ WMA นี้ ทางไมโครซอฟต์ พยายามปั้นให้เพลงทุกอย่างได้รับการเผยแพร่อย่างถูกลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้ผ่านการแปลงหรือคัดลอกจนทำให้คุณภาพของเสียงด้อยลงไป ซึ่งทางไมโครซอฟต์เองได้ร่วมมือกับอุตสาหกรรมค่ายเพลงต่างๆ ในการกำหนดคุณภาพ ลิขสิทธิ์ของเพลง การส่งเสริมการขาย ภายใต้ ลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ทั้งยังคงคุณภาพของเสียงเทียบเท่าซีดีและรองรับการเล่นเพลงกับเครื่องเล่น    หลากชนิด นอกจากนี้ยังมีขนาดไฟล์ที่ เล็กกว่ารูปแบบ MP3 ครี่งหนึ่งนั้นหมายถึงว่า คุณสามารถบันทึกเพลงไว้ในเครื่องเล่นได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่าเลยทีเดียว

ประโยชน์ของ DRM 

1.ช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้ถูกคัดลอกได้อย่างอิสระ ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจะถอดรหัสได้ก็ต่อเมื่อผู้ชมได้รับสิทธิ์แล้วเท่านั้น 

2.ช่วยสร้างกระแสรายได้จากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถเก็บเงินจากค่าดูข้อมูลที่มีอยู่ได้

3.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ไม่จำเป็นต้องลงทุนผลิตซีดีหรือดีวีดี รวมทั้งค่าหีบห่อ Digital signature เป็นการลงนามอิเลคทรอนิคส์ ใช้ระบุตัวตนในระบบ สามารถใช้ในการรับรองเอกลักษณ์ของผู้ส่ง ข่าว สารหรือผู้ลงนามเอกสาร สร้างความมั่นใจว่าเนื้อหาดั้งเดิมของข่าวสารหรือเอกสาร ที่ได้รับการส่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่สามารถลกเลียนแบบได้และยังสามารถลงเวลาได้

DRM – watermark ของภาพ

การนำข้อความ หรือรูปภาพมาใส่ไว้บนฉากหลังของเอกสาร โดยจะแสดงในลักษณะจางๆ หรือ หลายๆ คนเรียกว่า “ลายน้ำ” ทั้งนี้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ในเอกสารนั้นๆ หรืออาจนำไปใช้แสดงความสำคัญของเอกสารก็ได้เช่นเดียวกัน

การตั้งเวลามาตรฐาน 

  • แบบดิจิทัล(Digital): ตั้ง PC time กับ Time server แล้วนาเวลาที่ได้ไปใช้กับ digital camera,  digital clock, digital devices  NTP Protocol: ที่ใช้ส าหรับปรับเทียบเวลา ( Time Synchronization) ของ Computer โดยอาศัย เครือข่าย Internet เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย (NTP Server) เป็นตัวให้บริการส่งเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทางเพื่อปรับเทียบเวลาให้ตรงกลับเวลามาตรฐาน ( Time Standard) ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ท าการเก็บรักษาไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานของประเทศอื่นๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN และประมาณ 10 millisecond ในระบบ WAN นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป แค่เพียงมี PC ที่สามารถเชื่อมต่อ เข้าระบบ Internet ได้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะ Synchronize เวลามาตรฐานผ่านระบบ NTP ได้ทัน
  • แบบอนาล็อก(Analog): ตั้งเวลากับประกาศกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (ผ่านวิทยุ) เช่น เวลาแปด นาฬิกา หรือ สิบแปดนาฬิกา ทางสถานีก็จะทาการประกาศเวลาเพื่อให้ผู้ฟังรู้พร้อมกับเปิดเพลงเคารพธงชาติด้วย

เวลามาตรฐาน

“เวลา” มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้าน การทหาร, การเงิน, การแพทย์, การจราจร, การขนส่ง, การสื่อสาร, การติดต่อธุรกิจ, และอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ ดังนั้น ภารกิจของห้องปฏิบัติการด้านเวลา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คือ การจัดหา, รักษา และถ่ายทอด มาตรฐานทางด้านเวลา ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บริการต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวัดเวลาและความถี่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตาม พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

(1) TAI (International Atomic Time) เป็นเวลาที่ใช้อ้างอิงระหว่างประเทศซึ่งถูกคำนวณที่ สำนักงานชั่ง ตวง วัด ระหว่างประเทศ (BIPM) โดยใช้ข้อมูลจาก นาฬิกา ซีเซียม (Cesium clock) มากกว่า 250 เครื่องซึ่งตั้งอยู่ตามสถาบันมาตรวิทยาของประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ รวมทั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย

(2) UTC (Coordinated universal Time) คือ เวลา TAI ที่ถูกเพิ่ม-ลด วินาที (Leap second) เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ได้จากการโคจรของโลก

(3) UTC (NIMT) คือ เวลามาตรฐานประเทศไทยได้จากนาฬิกา Cesium ถูกคำนวณโดย BIPM โดยเทียบกับเวลามาตรฐานอ้างอิง UTC ซึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่ที่ 20 นาโนวินาที จาก BIPM Circular T.

(4) UT-1 (Universal Time) คือ เวลาที่เกิดจากการโคจรของโลกซึ่งพัฒนามาจาก UT-0 และถูกแก้ค่า (correct) จากการเปลี่ยนแปลงทาง Longitude ของสถานีสังเกตการณ์ เนื่องจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของขั้วโลก โดยนิยามข้างต้นจะสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นดังรูปที่ 1 ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเวลามาตรฐานของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยมีการสอบกลับได้ (Traceability) และส่งผลให้ระบบเวลาของประเทศต่างมีความถูกต้องสอดคล้องกันทั่วโลก

รูปแสดงขั้นตอนในการคำนวณหาค่า TAI และ UTC

วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet ผ่านระบบ NTP (Time Synchronization through Internet by NTP) การปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet ผ่านระบบ Network Time Protocol ( NTP) คืออะไร

NTP Protocol เป็น Protocol ที่ใช้สำหรับปรับเทียบเวลา ( Time Synchronization) ของ Computer โดยอาศัยเครือข่าย Internet เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลามาตรฐานไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย ( NTP Server) เป็นตัวให้บริการส่งเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทางเพื่อปรับเทียบเวลาให้ตรงกลับเวลามาตรฐาน ( Time Standard) ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้โดยวิธีการเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐานของประเทศอื่นๆซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ประมาณ 1 millisecond ในระบบ LAN และประมาณ 10 millisecond ในระบบ WAN นับว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ทั่วไป แค่เพียงมี PC ที่สามารถเชื่อมต่อ เข้าระบบ Internet ได้ผู้ใช้ก็สามารถที่จะ Synchronize เวลามาตรฐานผ่านระบบ NTP ได้ทันที

การ Synchronize เวลาผ่านทาง NTP Server ของสถาบันฯ 

เนื่องจากที่ห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ ได้มีการจัดตั้ง NTP Server ขึ้นเพื่อให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐาน ผ่านระบบ Internet ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นยังมี Software ตัวอื่นที่สามารถใช้งานได้ดีซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://tf.nist.gov/general/softwarelist.htm 

 

อย่างไรก็ตามหากผู้สนใจต้องการที่จะปรับเทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช้ NTP Server ของทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สามารถ Synchronize เวลาได้ที่ NTP Server: time1.nimt.or.th หรือ time2.nimt.or.th หรือ time3.nimt.or.th หรือ ติดต่อขอข้อมูลการติดตั้งและวิธีการใช้งานได้ที่ ห้องปฏิบัติการด้านเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3/4 – 5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2577 5100-9 แฟกซ์ 0 2577 3658 ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือ Email Address: somchai@nimt.or.th or thepbodin@nimt.or.th

ข้อควรปฏิบัติในการปรับเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย

  1. ตั้ง NTP Server ของหน่วยงานเอง
  2. ให้เปิด Port 123 ของ Firewall
  3. กำหนดความถี่ในการ Time Synchornization วันละ 2 ครั้ง (เพื่อลด Traffic)

วิธีการปรับเทียบเวลามาตรฐาน ด้วยโปรแกรม Freeware ยกตัวอย่างเช่น Symmtime, Dimension4 เป็นต้น


Google+

View My Stats