Tuesday, 2 June 2020

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ E-INVOICE & E-TAX INVOICE

การจัดทำใบกำกับภาษีและใบรับให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ต้องจัดทำตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

เป็นมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบโครงสร้างข้อมูล XML สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เป็นแนวทางการจัดทำเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของ XML File การสร้างและการตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้เป็นแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานกับกรมสรรพากร กรณีนำส่งข้อมูลแบบ Host to Host

เป็นแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อช่วยให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ให้บริการ

ที่มา : ETDA 

Google+

View My Stats