Thursday, 19 September 2019

รมว.พิเชฐฯ ร่วมถกเครือข่ายสตาร์ทอัพ GEN Global ชู “ประชารัฐ” ความมุ่งมั่นรัฐบาลไทย สร้างระบบนิเวศผลักดันผู้ประกอบการดิจิทัล

22 Nov 2017
389

รมว.พิเชฐฯ ร่วมถกเครือข่ายสตาร์ทอัพ GEN Global ชู “ประชารัฐ” ความมุ่งมั่นรัฐบาลไทย สร้างระบบนิเวศผลักดันผู้ประกอบการดิจิทัล โดยรมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุม Global Entrepreneurship Congress 2018 เวทีแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อสร้างระบบนิเวศพัฒนา ผู้ประกอบการดิจิทัล ชี้รัฐบาลไทยมุ่งมั่นใช้แนวทาง “ประชารัฐ” ผลักดันผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิด เผยว่า ในฐานะที่ปรึกษากำหนดทิศทางระดับรัฐมนตรีของเครือข่ายสตาร์ทอัพ GEN Global ที่มีสมาชิกกว่า 165 ประเทศทั่วโลก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษากำหนดทิศทางระดับรัฐมนตรี สำหรับการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศต่างๆ รวมถึงผู้แทนธนาคารโลก และสหภาพยุโรปเข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม Global Entrepreneurship Congress 2018 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและระบบนิเวศ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน (Digital Disruption) ซึ่งผู้แทนจากธนาคารโลกยินดีที่จะสนับสนุนโปรแกรมการสร้างผู้ประกอบการ ทั้งในส่วนผู้กำหนดนโยบายและกลุ่มนักลงทุน ในขณะที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายในการสนับสนุนนักลงทุนจึงจะเกิดการเติบโตของผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีได้ นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการพัฒนานโยบาย ซึ่งควรมีขั้นตอนในการดำเนินการ ได้แก่ การออกแบบและกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้เหมาะสมกับช่องว่างด้านระบบนิเวศน์และความต้องการของตลาด การประเมินผลกระทบของนวัตกรรม ความเข้าใจระบบนิเวศของผลการใช้เครื่องมือ การร่วมกันของภาคเอกชนและภาครัฐในการลงทุน

“ในการประชุมครั้งนี้ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า องค์ประกอบที่สำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ คือ การพัฒนาทุนมนุษย์ การสร้างตลาด การกำหนดนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนา การสนับสนุนเงินทุน การสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม การส่งเสริมนวัตกรรม และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยทั้งหมดรวมกันเป็นระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะด้านดิจิทัล

 รัฐบาลไทยมีความพยายามเป็นอย่างมากในการดึงดูดให้ภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการหลักในโครงการต่างๆ โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน หรือที่เรียกว่า “ประชารัฐ” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อร่วมมือกับภาครัฐ โดยการกำหนดบทบาทของภาครัฐอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยล่าสุดประเทศไทยได้รับการจัดลำดับจากธนาคารโลก (World Bank) ให้เป็นประเทศลำดับที่ 20 ต้นๆ ของความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในไทย (Ease of Doing Business)” รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องในเรื่องการกำหนดบทบาทการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีการทำงานร่วมกัน รวมทั้งความชัดเจนในรูปแบบการลงทุนหรือแหล่งเงินทุนต่างๆ ในอนาคต ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย สร้างแนวทางพัฒนาทักษะใหม่ และส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ นั้นๆ จะเป็นการเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อการสร้างงาน และส่งผลถึง GDP ของประเทศอีกด้วย


Google+

View My Stats