Wednesday, 27 May 2020

กระทรวงดิจิทัล เร่งสร้างความเข้าใจแนวทางจัดทำ Government Big Data กับหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

10 Mar 2018
381

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งสร้างความเข้าใจแนวทางจัดทำ Government Big Data กับหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี มอบ สสช. – สรอ. เป็นแม่งานหลัก

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกประชุมหน่วยงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน “Government Big Data” มอบสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำ-วิเคราะห์ชุดข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดทำระบบฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการคลาวด์ สำหรับจัดทำศูนย์ข้อมูลภาครัฐของประเทศ


ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุม “แนวทางการดำเนินงานเรื่อง Government Big Data” ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นั้น ได้ทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งๆ ที่มีข้อมูลที่เกิดจากการทำงานของแต่ละหน่วยงานจำนวนมาก (Big Data) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง และยังเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับใช้ประกอบการทำงานตามภารกิจและงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันให้มีความชัดเจนและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้

ดังนั้น การบูรณาการข้อมูลภาครัฐข้ามหน่วยงานทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงานและฐานข้อมูลกลาง (Data Center) จะทำให้เกิดการบูรณาการการ ทำงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล (Evidence Based) ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นกัน ทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการทำงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศด้วย
             

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ให้มีส่วนร่วมจัดทำ “Government Big Data” ภายใต้แนวคิด Data Center ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ในเบื้องต้นจะจัดทำในระดับประเทศ โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระดับกระทรวง กรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ของภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการ บูรณาการ นโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Data Base, Hard ware และ Soft ware ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งจัดระบบ Cloud Services ที่มีความปลอดภัย

 “การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานเรื่อง Government Big Data ให้กับผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จะทำให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวตามนโยบาย รัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับทราบข้อมูลปัญหาหรือข้อจำกัดในการทำงานของส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างตรงจุดต่อไปด้วย” ดร.พิเชฐฯ กล่าว


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ แจงข้อเท็จจริง กรณีเผยแพร่เรื่อง พบโรคอุบัติใหม่ในไทย กาฬโรคม้า
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรม Share แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center
กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการใช้มาตรการทำงานจากที่บ้าน Work From Home ในช่วงวิกฤติการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
กระทรวงดิจิทัลฯ รวมพลังข้าราชการ พนักงาน ลดปริมาณขยะในองค์กร สานต่อโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
กระทรวงดิจิทัลฯ มีมติให้ ThaiCERT ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานฯ จนกว่าจะจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฯผู้บริหารกรมอุตุฯเฉลิมฉลองอ่านคำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลกประจำปี 2563
Google+

View My Stats