Wednesday, 26 February 2020

Marketing Mix คืออะไร

09 Sep 2019
329

Marketing Mix คือ ส่วนผสมทางการตลาดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้วิเคราะห์ประกอบการจัดการและวางแผนในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดอย่างง่ายที่ได้รับความนิยมสูง

ส่วนผสมทางการตลาดพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ประการคือ Product Price Placement และ Promotion โดยเป็นที่มาของคำว่า 4Ps นั่นเอง

Marketing Mix ประกอบไปด้วย 4Ps (Product Price Placement Promotion)

Product สินค้า

P ตัวแรกหมายถึง Product ในที่นี้รวมทั้งสิ่งที่สามารถจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่งก็คือสินค้าและบริการที่เราจะขายหรอต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นการระบุ คุณสมบัติ (Features) และ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้า (Benefits) อะไรบ้างและอาจจะรวมไปถึง Branding ขององค์กรด้วย ทั้งนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้

 • คุณภาพของสินค้า เช่น ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน คุณภาพการออกแบบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจเราได้
 • จุดเด่นหรือความแตกต่างที่สำคัญของสินค้า (Unique) ที่สามาถลอกเลียนแบบได้ยาก
 • รูปลักษณ์ของสินค้าและบริการขององค์กร เป็นต้น

Price ราคา

P ตัวที่สองคือ Price หรือการกำหนดราคา เป็นการระบุราคาขายสินค้าและบริการของเรา ทั้งนี้การตั้งราคาสินค้านั้นต้องมีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับคุณสมบัติที่มี (Feature) หรือผลประโยชน์ที่รับ (Benefits) ของสินค้าของเราด้วยเพื่อให้สินค้าของเราเกิดคุณค่า (Value) กับลูกค้าลูกค้าสูงสุด ซึ่งการตั้งราคานั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ดังนี้ด้วย

 • นโยบายการตั้งราคา เช่น แบบตั้งตามระดับราคา แบบราคาเดียว แบบยืดหยุ่นได้ เป็นต้น
 • ความรุนแรงของการแข่งขันในตลาด Blue Ocean / Red Ocean
 • ราคาของวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต อำนาจการต่อรองของผู้บริโภคและ Suppliers
 • ต้นทุนการจัดจำหน่าย (Distribution)
 • อุปสงค์และอุปทานของตลาด (Demand & Supply) เป็นต้น

Placement ช่องทางการจำหน่าย

สำหรับ P ตัวที่สามหมายถึง Place คือช่องทางการจำหน่ายทั้งหมดที่เราสามารถนำสินค้าหรือบริการของเราส่งไปถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและเกิดต้นทุนน้อยที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงการขนส่ง (Logistic) ด้วย โดยทื่มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาดังนี้

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใคร
 • รูปแบบการจัดจำหน่ายของบริษัท ขายตรง ค้าส่ง หรือค้าปลีก ผ่านตัวแทน ฯลฯ
 • ความยาก-ง่าย ของการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้บริโภค
 • รวมไปถึงความสอดคล้องของสินค้าหรือบริการกับช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย เป็นต้น

Promotion การส่งเสริมการตลาด

P ตัวสุดท้ายคือ Promotion หมายถึงการส่งเสริมการตลาด โดยวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการตลาดคือกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ลูกค้าให้เกิดความสนใจและเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราในเวลาต่อมา โดยที่ปัจจุบันกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมีหลายรูปแบบมากได้แก่

 • การจัดแสดงสินค้าและบริการ (Showcase)
 • การโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์ (Advertising)
 • ส่วนลด แลก แจก แถม (Sales Promotion)
 • บริการหลังการขาย การรับประกัน การ Support ต่างๆ เป็นต้น

โดยที่การส่งเสริมการตลาดในแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ประกอบการหรือนักการตลาดควรมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณการส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับ

ทั้งนี้จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix (4Ps) เป็นพื้นฐานของการตลาดที่ทุกธุรกิจต้องประสบพบเจออยู่ตลอดเวลาในการวางแผนการตลาด และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ขึ้นได้เรื่อย ๆ โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากแผนเดิมนั่นเอง Terebinth หวังว่าบทความนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการของส่วนผสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix คือ อะไร (4Ps) กันมากขึ้นนะครับ


Google+

View My Stats