Friday, 29 May 2020

กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานเปิดสำนักงานใหม่ “FACEBOOK THAILAND”

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐกถาพิเศษในงานเปิดสำนักงานใหม่ “FACEBOOK THAILAND”

โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ในงานเปิดสำนักงานใหม่ของเฟซบุ๊กประจำประเทศไทย (FACEBOOK THAILAND)

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊ก ถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมออนไลน์ที่ดีและทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และองค์กรอิสระ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เฟซบุ๊กอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย

หลังจากนั้น ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้หารือกับทีมผู้บริหารเฟซบุ๊กเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ กับเฟซบุ๊ก ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) และการส่งเสริม SMEs เป็นต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


Google+

View My Stats