Thursday, 21 November 2019

กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวปาฐกถาในงาน Power of data Privacy in a connected world

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในงาน “Power of data : Privacy in a connected world” ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ซึ่ง รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลวางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลไปมากแล้ว แต่จะยังพัฒนาจุดกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีเพิ่มมากขึ้น กระทรวงฯ จะส่งเสริมให้คนรู้จัก “เกษตรดิจิทัล” เมื่อใช้งานดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลที่ส่งต่อกันก็จะมากขึ้นไปด้วย

ดังนั้น รัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Big Data โดยเริ่มจาก “ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว” เพื่อให้ได้วางแผนจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า&บริการ และประชาชนก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า

สำหรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ ภาคเอกชนส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องการโอนข้อมูลข้ามประเทศ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ แต่มีขั้นตอนและการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กระทรวงฯ จะจัดทำคู่มือและหลักเกณฑ์สำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมทั้งเร่งออกกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กฎหมาย Cyber Security จะช่วยวางแนวทางในการป้องกันและดูแลความมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่สำคัญอีกด้วย


Related posts
กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์จาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำกัด มาให้ความรู้สู่ การเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล
กระทรวงดิจิทัลฯ กระชับความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอล ประจำประเทศไทย
Big Data กับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR)
สดช. กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ สปสช กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม MOU การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ปาฐากถาในงานสัมมนา TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection
Google+

View My Stats