Tuesday, 2 June 2020

เอกชนพร้อมใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ‘FinTech’ หนุนเศรษฐกิจไทย

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ย้ำภาคธุรกิจเอเชียเตรียมความพร้อมรองรับระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ฟินเทค

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ซึ่งจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต ขณะที่ภาครัฐต้องสนับสนุนการพัฒนาระบบฟินเทคให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและปลอดภัย ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านการใช้ QR CODE จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ดีขึ้น การประชุม ACD ครั้งนี้จะช่วยผลักดันประเทศสมาชิกให้ทำงานร่วมกัน เพิ่มศักยภาพ และลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของภูมิภาคเอเชีย


Google+

View My Stats